Poziomy biegłości językowej

Poziomy

Który z 6 poziomów biegłości językowej najlepiej określa Twój poziom języka hiszpańskiego?

Poziomy biegłości językowej: skala ogólna

Poziom podstawowy

A1 Potrafię stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafię formułować i odpowiadać na pytania z zakresu życia prywatnego dotyczące np. miejsca zamieszkania, znajomych, posiadanych przedmiotów, itp. Potrafię przedstawić siebie i innych. Potrafię prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że mój rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy mi pomagać.

A2 Rozumiem wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (podstawowe informacje o rozmówcy i jego rodzinie, zakupy, otoczenie, praca). Potrafię porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafię w prosty sposób opisać moje pochodzenie i otoczenie, w którym żyję, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Poziom samodzielności

B1 Rozumiem znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach dotyczących znanych mi spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafię radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na temty, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafię opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając, bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2 Rozumiem znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu mojej specjalności. Potrafię porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafię – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

Poziom biegłości

C1 Rozumiem szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafię wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafię posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafię formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2 Mogę z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszę lub przeczytam. Potrafię streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych i mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafię wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Czas na refleksję...

Co już potrafisz? Co jeszcze ćwiczysz? Jakie są Twoje cele? Powiedź nam o tym i umów się na bezpłatny test poziomu w Akademii Caramba, dzięki któremu trafisz do najodpowiedniejszej dla Ciebie grupy.

Zapisz się już dziś na nasze najlepsze kursy języka hiszpańskiego!